Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Sau 3 năm thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm Đại hội XI của Đảng, tuy nền hoảng nợ công vẫn còn đó
Bài nghiên cứu này chỉ ra sự quan trọng của nghiệp vụ ngân hàng xanh, tham thảo những kinh nghiệm quốc tế và làm nổi bật những bài học đáng quý cho các hoạt động ngân hàng và sự phát triển bền vững...