Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Giới thiệu

Báo cáo 3 công khai

01/09/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Số: 709/ UEF
V/v thực hiện Báo cáo ba công khai định kỳ
năm học 2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp.HCM, ngày 01  tháng 09 năm 2017    

Kính gửi:  Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

  1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
  1. Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt có việc làm theo Biểu mẫu 21.
  1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
  1. Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.
  2. Đội ngũ nhà giáo,cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên
    cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.
  1. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.
Trân trọng.


Nơi nhận                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     (Đã ký)
- Như trên;                                                          
- Công bố trên trang thông tin điện tử;                             Nguyễn Thanh Giang
Lưu:TC-HC.                                                    
 
TIN LIÊN QUAN
Loading...