Menu
  
Giới thiệu

Công khai các điều kiện ĐBCL

28/06/2024
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng cho các năm học, như sau:

- Năm học 2024-2025
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2024-2025 theo Biểu mẫu 17
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2024-2025 theo Biểu mẫu 18
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2024-2025 theo Biểu mẫu 19
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2024-2025 theo Biểu mẫu 20
5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2024-2025 theo Biểu mẫu 21
6. Công khai danh mục ngành được phép đào tạo: Danh mục ngành đào tạo
Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.  
TIN LIÊN QUAN