Giới thiệu

Dự án mở ngành

11/11/2019
+ Mở ngành Luật kinh tế trình độ thác sĩ
             - Phụ lục III đề án mở ngành đào tạo Luật kinh tế trình độ thạc sĩ

+ Mở ngành Ngôn ngữ Anh trình độ thác sĩ
             -
Phụ lục III đề án mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ

+ Mở ngành cử nhân Việt Nam học
             -
Phụ lục III đề án mở ngành đào tạo Việt Nam học
  

 

TIN LIÊN QUAN