Giới thiệu

Dự án mở ngành

11/11/2019
+ Mở ngành cử nhân Quảng cáo
           - Phụ lục III đề án mở ngành cử nhân Quảng cáo


+ Mở ngành cử nhân Khoa học dữ liệu
           - Phụ lục III đề án mở ngành đào tạo Khoa học dữ liệu

+ Mở ngành cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
           - Phụ lục III đề án mở ngành đào tạo Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống


 
 

 

TIN LIÊN QUAN